Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Zadar, 24. svibnja 2021.

OBAVIJEST ZA UČENIKE 8.IH RAZREDA

i

njihove RODITELJE / STARATELJE!

Novo! 

Obavještavamo vas da je 21.5.2021. objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Odluka je u cijelosti dostupna na poveznici –  ovdje.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

U nastavku donosimo izvatke iz Odluke s čijim sadržajem se svi učenici 8.ih razreda moraju upoznati:

  • Naslovni dio Odluke i Opće odredbe Odluke
  • Tablični prikaz rokova za prijavu i upis u ljetnome i jesenskome upisnom roku redovnih učenika, učenika s teškoćama u razvoju i učenika koji se upisuju u odjele za sportaše;
  • Tablični prikaz strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Zadarsku županiju (u slučaju da se netko od učenika namjerava upisati u srednjoškolski program neke druge županije, onda je potrebno potražiti strukturu razrednih odjela u traženoj županiji unutar tablice „Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.“, koja se u cijelosti nalazi u dodatku Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. na gore navedenoj poveznici).

NN 55/2021 (21.5.2021.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1107

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/2015. i 47/2017.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

……………………………………………………………………….

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka

Datum

• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 5. – 1. 7. 2021.

• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

26. 6. 2021.

• Početak prijava redovitih učenika u sustav

24. 5. 2021.

• Početak prijava obrazovnih programa

25. 6. 2021.

• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. 2021.

• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata – Provodi se u prijavljenoj srednjoj školi!

29. 6. – 1. 7. 2021.

• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) – Dostavlja se razredniku!  (članci 19., 20., 21. i 22.  Pravilnika  o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole)

1. 7. 2021.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

5. 7. 2021.

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6. 7. 2021.

• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2021.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9. 7. 2021.

• Objava konačnih ljestvica poretka

10. 7. 2021.

SLJEDEĆE RADNJE SE OBAVLJAJU PREMA SREDNJOJ ŠKOLI u koju se učenik upisuje!

 

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12. – 14. 7. 2021.

• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2021.

• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2021.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

• Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2021.

• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 8. 2021.

• Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25. 8. 2021.

• Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

23. 8. 2021.

• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

24. 8. 2021.

• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

25. 8. 2021.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

• Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

25. 8. 2021.

• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

26. 8. 2021.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

27. 8. 2021.

• Objava konačnih ljestvica poretka

28. 8. 2021.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. – 31. 8. 2021.

• Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka

1. 9. 2021.

XI.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

XII.

Opis postupaka

Datum

• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u Županijskim upravnim odjelima (Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije) , odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

24. 5. – 14. 6. 2021.

• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

24. 5. – 7. 6. 2021.

• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 5. – 14. 6. 2021.

• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

24. 5. – 17. 6. 2021.

• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 6. 2021.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav i podnošenje prigovora

21. – 23. 6. 2021.

• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. – 24. 6. 2021.

• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

25. 6. 2021.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. 8. – 17. 8. 2021.

• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. 8. – 17. 8. 2021.

• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. 8. – 17. 8. 2021.

• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

16. 8. – 18. 8. 2021.

• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

18. 8. 2021.

• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

19. 8. 2021.

• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 8. 2021.

• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 8. 2021.

PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupaka

Datum

• Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

24. 5. – 31. 5. 2021.

• Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima

4. 6. 2021.

• Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti

5. 6. – 13. 6. 2021.

• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

14. 6. 2021.

• Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

• Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2021.

• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta

21. 6. 2021.

• Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

21. 6. – 24. 6. 2021.

Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

  1. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

 

Naziv škole i obrazovnog programa

Šifra
programa

Trajanje

Razredni odjeli

Oznaka za odjel

Učenici

XIII. Zadarska županija

     

Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)

     

Ekonomist 4 g.

060724

4

1,00

 

20

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1,00

 

22

Strojarski računalni tehničar 4 g.

015324

4

1,00

 

22

CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.

012703

3

0,50

C

11

Keramičar – oblagač 3 g.

133633

3

0,50

C

11

Dimnjačar DON DO 3 g.

440763

3

0,33

D

7

Prodavač DON DO 3 g.

440933

3

0,33

D

7

Staklar DON DO 3 g.

441163

3

0,33

D

7

Automehatroničar – JMO 3 g.

331153

3

0,50

S

11

Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.

013653

3

0,50

S

11

Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)

  

6,00

 

129

Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)

     

Ekonomist 4 g.

060724

4

1,00

 

20

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1,00

 

23

Konobar DO DO 3 g.

441333

3

0,27

C

7

Kuhar DO DO 3 g.

441233

3

0,46

C

12

Prodavač DON DO 3 g.

440933

3

0,27

C

7

Brodograditelj IG 3 g.

021803

3

0,42

E

10

Brodomehaničar IG 3 g.

021103

3

0,58

E

14

Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)

  

4,00

 

93

Srednja škola Gračac (13-027-527)

     

Ekonomist 4 g.

060724

4

1,00

 

12

Tehničar zaštite prirode 4 g.

330804

4

1,00

 

12

Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527)

  

2,00

 

24

Srednja škola Obrovac (13-055-501)

     

Ekonomist 4 g.

060724

4

1,00

 

14

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1,00

 

14

Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.

014853

3

0,50

A

7

Prodavač – JMO 3 g.

061153

3

0,50

A

7

Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501)

  

3,00

 

42

Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)

     

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1,00

 

23

Konobar 3 g.

071333

3

0,42

A

10

Kuhar 3 g.

071233

3

0,58

A

14

Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)

  

2,00

 

47

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)

     

Ekonomist 4 g.

060724

4

3,00

 

60

Komercijalist 4 g.

060304

4

1,00

 

23

Poslovni tajnik 4 g.

060504

4

1,00

 

20

Prodavač IG 3 g.

060923

3

1,00

 

23

Upravni referent 4 g.

060404

4

1,00

 

23

Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)

  

7,00

 

149

Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)

     

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

2,00

 

46

Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.

320204

4

2,00

 

46

Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)

  

4,00

 

92

Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)

     

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

4,00

 

92

Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.

320204

4

1,00

 

23

Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)

  

5,00

 

115

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)

     

Jezična gimnazija 4 g.

320304

4

3,00

 

69

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

3,00

 

69

Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)

  

6,00

 

138

Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)

     

Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.

290002

2

1,00

 

16

Glazbenik – program srednje škole 4 g.

X290004

4

1,00

 

27

Plesač suvremenog plesa 4 g.

310204

4

1,00

 

20

Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)

  

3,00

 

63

Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)

     

Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.

070104

4

2,00

 

46

Konobar 3 g.

071333

3

1,00

 

24

Kuhar 3 g.

071233

3

2,00

 

48

Slastičar 3 g.

092533

3

1,00

 

24

Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.

070204

4

2,00

 

46

Pomoćni konobar – TES 3 g.

075393

3

0,33

A

2

Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.

078193

3

0,67

A

4

Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)

  

9,00

 

194

Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)

     

Farmaceutski tehničar 4 g.

240404

4

1,00

 

24

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.

241004

5

2,00

 

48

Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)

  

3,00

 

72

Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)

     

Kozmetičar 4 g.

250204

4

1,00

 

20

Frizer – JMO 3 g.

250353

3

1,49

C

32

Pediker – JMO 3 g.

250253

3

0,51

C

11

Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)

  

3,00

 

63

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)

     

Tehničar nutricionist 4 g.

090304

4

1,00

 

23

Veterinarski tehničar 4 g.

100104

4

1,00

 

23

Agroturistički tehničar 4 g.

330404

4

0,52

A

12

Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.

080504

4

0,48

A

11

Pomoćni cvjećar – TES 3 g.

088493

3

0,50

D

5

Pomoćni pekar – TES 3 g.

098193

3

0,50

D

5

Cvjećar IG 3 g.

081403

3

0,29

E

8

Mesar IG 3 g.

091403

3

0,36

E

10

Pekar IG 3 g.

091203

3

0,36

E

10

Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)

  

5,00

 

107

Pomorska škola Zadar (13-107-506)

     

Pomorski nautičar 4 g.

160904

4

2,00

 

40

Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.

011704

4

2,00

 

48

Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506)

  

4,00

 

88

Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)

     

Grafički urednik – dizajner 4 g.

210604

4

1,00

 

20

Kemijski tehničar 4 g.

200104

4

1,00

 

20

Medijski tehničar 4 g.

211124

4

0,52

B

12

Web-dizajner 4 g.

211224

4

0,48

B

11

Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)

  

3,00

 

63

Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)

     

Tehničar za računalstvo 4 g.

041624

4

1,00

 

20

Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.

011204

4

1,00

 

23

Vozač motornog vozila IG 3 g.

141103

3

1,00

 

23

Autolimar – JMO 3 g.

014053

3

0,48

A

11

Automehatroničar – JMO 3 g.

331153

3

1,52

A

35

Bravar – JMO 3 g.

014153

3

0,23

B

6

Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.

014853

3

0,77

B

20

Elektroinstalater – JMO 3 g.

042153

3

0,65

C

15

Elektromehaničar – JMO 3 g.

042353

3

0,35

C

8

Elektromonter IG 3 g.

041103

3

0,52

D

12

Telekomunikacijski monter IG 3 g.

041303

3

0,48

D

11

Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.

260353

3

0,42

E

10

Stolar – JMO 3 g.

121113

3

0,58

E

14

Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)

  

9,00

 

208

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)

     

Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.

300100-A

4

1,00

 

23

Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.

300100-B

4

2,00

 

46

Šivač odjeće 2 g.

225101

2

1,00

 

23

Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)

  

4,00

 

92

Tehnička škola Zadar (13-107-512)

     

Arhitektonski tehničar 4 g.

131204

4

1,00

 

24

Strojarski računalni tehničar 4 g.

015324

4

1,00

 

24

Tehničar za elektroniku 4 g.

041424

4

1,00

 

20

Tehničar za mehatroniku 4 g.

041524

4

1,00

 

20

Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.

040914

4

0,50

B

12

Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.

010514

4

0,50

B

12

Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512)

  

5,00

 

112

Ukupno XIII. Zadarska županija

  

87,00

 

1891

II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programa

Šifra
programa

Trajanje

Razredni odjeli

Oznaka za odjel

Učenici

XIII. Zadarska županija

     

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)

     

Klasična gimnazija 4 g.

320404

4

2,00

 

52

Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)

  

2,00

 

52

Ukupno XIII. Zadarska županija

  

2,00

 

52

III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programa

Šifra
programa

Trajanje

Razredni odjeli

Oznaka za odjel

Učenici

XIII. Zadarska županija

     

Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)

     

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1,00

 

20

Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.

320104-S

4

1,00

 

20

Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)

  

2,00

 

40

Ukupno XIII. Zadarska županija

  

2,00

 

40

Također, obavještavamo vas da su na web stranici upisi.hr danas (24.05.2021.) objavljene i publikacije za učenike u kojima su dostupne sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za školsku godinu 2021./2022..

Publikacije možete pogledati na ovoj poveznici ili na web stranici „upisi.hr“

   „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!”

 

Sve daljnje informacije u vezi upisa u srednje škole učenici i roditelji će dobivati od svojih razrednika i od ostalih članova Upisnog povjerenstva škole osobnim pozivom, na roditeljskim sastancima, objavama na web stranici škole, upućivanjem na objave,  odluke i ostale pravne akte na mrežnoj stranici „upisi.hr“.

Također, za sva pitanja usmjeravamo vas na vaše razrednike, na stručne suradnike u školi i na ravnatelja škole, koji će vam moći dati odgovore na vaše upite u vezi upisa u srednju školu.

Radi boljeg razumijevanja elemenata i kriterija na temelju kojih se obavlja izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole upućujemo učenike i roditelje na

Pravilnik o elementima i kriterijima i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole,

koji se nalaze u Prilogu ove obavijesti te na praćenje mrežne stranice upisi.hr na kojoj će se i dalje objavljivati sve novosti u vezi upisa učenika u srednje škole.

                                                                                Upisno povjerenstvo škole

Pravilnik o elementima i kriterijima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)