Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7.

23 000 Zadar

Tel:023/331 177

Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr

WEB stranica Škole: www.os-skbenje-zd.skole.hr

KLASA: 602-01/21-01/582

URBROJ:2198/01-2-26-21-01

 

U Zadru, 28. travnja 2021.g.

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

Naruĉitelj OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE ZADAR pokrenuo je postupak jednostavne  nabave  Izvođenje akrilnog sustava sportske podloge Ev.br.nabave JN 1/21.

 

Postupak jednostavne nabave, odnosno Poziv na javno prikupljanje ponuda objavljuje se dana 30. travnja 2021. godine na internetskim stranicama škole www.os-skbenje-zd.skole.hr (u daljnjem tekstu: Profil Naručitelja – jednostavna nabava).

 

Sukladno ĉl. 12., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16)   za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natjeĉaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna)  i za  radove procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a ( tzv. jednostavna nabavu) Naruĉitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA:602-01/17-01/66, URBROJ:2198-01-26-17-01) od 10. svibnja 2017.godine. 

 

 1. PODACI O NARUĈITELJU:

Naziv naručitelja

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Sjedište

Asje Petričić  7, 23 000 Zadar

OIB

54155328400

Odgovorna osoba

Dražen Adžić

Telefon

+385 23 337 425

Telefaks

+385 23 323 685

Elektronička pošta

ured@os-skbenje-zd.skole.hr

.

 

 1. PREDMET NABAVE: Izvođenje akrilnog sustava sportske podloge, Tehniĉka specifikacija predmeta nabave navedena je u Troškovniku, koji je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti te priložiti u ponudi

 

 

 

3.TROŠKOVNIK

ĉini sastavni dio dokumentacije o nabavi. Ponuditelj je obvezan, nakon što upiše u troškovnik sve tražene podatke, peĉatom i potpisom ovlaštene osobe potvrditi vjerodostojnost troškovnika. 

 

 Troškovnik se popunjava na sljedeći naĉin: 

 • Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Troškovnika;
 • Cijena svake pojedine stavke mora biti izražena u nacionalnoj valuti zemlje Naruĉitelja (HRK), mora biti iskazana sa popustima te mora ukljuĉivati sve zavisne troškove (popuste, troškove prijevoza i sl.);

 

4.VRSTA POSTUPKA NABAVE:  Jednostavni postupak nabave

 

5.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 1/21.

 

 

6.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 64.000,00 kuna (bez PDV-a)

 

7.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naruĉitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

8.NAĈIN IZVRŠENJA:  s odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor.

 

9.ROK VALJANOSTI PONUDE: najmanje 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 

 1. MJESTO IZVRŠENJA: Područna škola Puntamika- OŠ Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7., ZADAR.

 

11.POĈETAK IZVRŠENJA RADOVA: po potpisu ugovora  

 

 1. ZAVRŠETAK IZVOĐENJA RADOVA: u roku od 8 kalendarskih dana po potpisu Ugovora.

 

13.OSNOVE ZA ISKLJUĈENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA: 

Javni naruĉitelj će iskljuĉiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave sukladno ĉlanku 251. Zakona o javnoj nabavi.

Javni naruĉitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za iskljuĉenje prihvatiti Izjavu o nekažnjavanju koja se nalazi u prilogu ovog Poziva, a koja mora biti potpisana i peĉatirana od strane osobe odgovorne za zastupanje gospodarskog subjekta.

 

 1. DOKAZI SPOSOBNOSTI:
 1. Gospodarski subjekt je obvezan dostaviti Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana raĉunajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroniĉke poste.

Naruĉitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, naruĉitelj ce uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

 

 1. Gospodarski subjekt je obvezan dostaviti:Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za predmetnu nabavu

 

15.NAĈIN DOSTAVLJANJA PONUDA: 

Ponuda se za ovaj postupak jednostavne nabave može dostaviti osobno, putem pošte ili elektroničkim putem (putem e-mail adrese). 

 

 • Ukoliko se ponuda dostavlja osobno ili putem pošte, ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naruĉitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi. Na omotnici ponude mora biti naznaĉeno: OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, ZADAR, Asje Petričić 7, 23000 Zadar, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE–: Izvođenje akrilnog sustava sportske podloge, Ev.br.nabave JN 1/21 Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

 

 • Ukoliko se ponuda dostavlja elektroniĉkim putem, ona se dostavlja iskljuĉivo na email adresu: ured@os-skbenje-zd.skole.hr u PDF formatu.

 

 

 1. NAĈIN IZRADE PONUDE:

 

a)Ukoliko se dostavlja osobno ili putem pošte:

 

 • ponuda se izrađuje na naĉin da ĉini cjelinu, na hrvatskom jeziku i latiniĉnom pismu.
 • Stranice ponude se oznaĉavaju brojem na naĉin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 • Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izračeni na naĉin da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.
 • Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik

 

b)Ukoliko se dostavlja putem elektroničke pošte:

 

 • Ponuda se šalje potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u svim zahtijevanim dijelovima.
 • Ponuda se šalje u skeniranom obliku u PDF formatu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na naĉin da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.
 • Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti odnosno nadopuniti je. Izmjena odnosno dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni odnosno dopuni ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom i odustati od svoje ponude. 

 

Ponuda mora sadržavati: 

 

 1. popunjeni ponudbeni list
 2. popunjeni troškovnik
 3. popunjenu Izjavu o nekažnjavanju

4.ostale dokumente tražene ovom Dokumentacijom o nabavi

 

17.ROK ZA DOSTAVU PONUDA: Krajnji rok za dostavu ponude  je 5. svibnja 2021.g. do

11:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

 

18.OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije dva radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 1. ROK NAĈINI I UVJETI PLAĆANJA:

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su ĉlankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 ). 

 

 

20.CIJENA PONUDE: 

 • Cijena ponude iskazuje se na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i cijena s PDV-om). Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to određeno u ponudbenom troškovniku. 
 • Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 
 • Ponuditelj je obvezan, nakon što upiše u troškovnik, ponudbeni list i Izjavu o nekažnjavanju sve tražene podatke, pečatom i potpisom ovlaštene osobe potvrditi vjerodostojnost.

 

 

21.OBAVIJESTI O REZULTATIMA: 

Obavijesti o odabiru ili poništenju postupka Naručitelj će donijeti najkasnije u roku od  30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Na Obavijest o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.  

 

Naručitelji i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije. Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi, a javni naručitelj dužan je odgovor dostaviti zainteresiranoj strani.

 • Kontakt osoba: Jelena Atelj, tajnik škole,
 • telefon: 023/331 177, telefaks: 023/333 685, e-mail adresa:

ured@os-skbenje-zd.skole.hr

 

 

 

 

 • Prilog:
  • Ponudbeni list
  • Izjava o nekažnjavanju
  • Troškovnik

 

PONUDBENI  LIST     

 

Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE ZADAR,

Asje Petričić 7., 23000 Zadar , OIB: 54155328400  Ponuditelj:

 

Naziv i sjedište ponuditelja

 

 

 

 

Adresa ponuditelja:     

 

 

 

Adresa e-pošte:

 

 

 

Odgovorna osoba :

 

 

 

 Osoba za kontakt:

 

 

 

Broj telefona/faksa:  

 

 

 

OIB:

 

 

 

Broj  računa/IBAN,  banka:

 

 

 

Ponuditelj je u sustavu  PDV-a (zaokružiti):

 

 

§

DA                                             NE

 

 • Predmet nabave: Izvođenje akrilnog sustava sportske podloge Ev.br.nabave JN 1/21
 • Cijena ponude (piše se brojkama):

 

CIJENA u kunama

 

 

BROJKAMA

 

Cijena ponude  (bez PDV-a):

 

 

 

Iznos PDV-a:        

 

 

 

 

 

Cijena ponude (s PDV-om): 

 

 

 

 

 • Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ukoliko se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda.

 

 • U ________________, ___________ 2021. godine

                                                     

                                                   PONUDITELJ:  

____________________________

                                                                               (Ime i prezime  ponuditelja)

____________________________

          

                                                                              ( Vlastoručan potpis ponuditelja) PRILOG II. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 1/21

 

kojom ja                                                

iz

 

                                      (ime i prezime)

 

                  (mjesto i adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice

 

izdane od

kao osoba ovlaštena za zastupanje

 

(naziv, mjesto i adresa sjedišta gospodarskog subjekta, OIB)

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem, da niti ja osobno, niti naprijed navedeni gospodarski subjekt, niti osobe koje su ĉlanovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta, nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskih subjekata: jedno ili više slijedećih kaznenih djela:

 

 1. sudjelovanje u zločinaćkoj organizaciji, na temelju
  • ĉlanka 328. (zločinaćko udruženje) i ĉlanka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinaĉkog udruženja) Kaznenog zakona
  • ĉlanka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 2. korupciju, na temelju
  • članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293.

(primanje mita), ĉlanka 294. (davanje mita), ĉlanka 295. (trgovanje utjecajem) i ĉlanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

 • ĉlanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ĉlanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), ĉlanka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), ĉlanka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), ĉlanka 343. (protuzakonito posredovanje), ĉlanka 347. (primanje mita) i ĉlanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) c) prijevaru, na temelju
 • ĉlanka 236. (prijevara), ĉlanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), ĉlanka 256. (utaja poreza ili carine) i ĉlanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
 • ĉlanka 224. (prijevara), ĉlanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ĉlanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 1. terorizam ili kaznena djela povezana s teroristiĉkim aktivnostima, na temelju
  • ĉlanka 97. (terorizam), ĉlanka 99. (javno poticanje na terorizam), ĉlanka 100. (novaĉenje za terorizam), ĉlanka 101. (obuka za terorizam) i ĉlanka 102. (teroristiĉko udruženje) Kaznenog zakona
  • ĉlanka 169. (terorizam), ĉlanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ĉlanka 169.b (novaĉenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
  • ĉlanka 98. (financiranje terorizma) i ĉlanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
  • ĉlanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. djeĉji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
  • ĉlanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – ĉlanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države ĉiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za iskljuĉenje iz ĉlanka 57. stavka 1. toĉaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

U __________________, ___________ godine.

 

 

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za

                                          M.P.                                                                zastupanje)

                                                               

 

 

Napomena: 

Potpis na izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raĉunajući od dana upućenog Poziva na dostavu ponude. 

 

 TROŠKOVNIK ŠKOLSKO IGRALIŠTE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)