OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

ASJE PETRIČIĆ 7

Klasa: 602-01/21-01/760

Ur.broj: 2198/01-26-21-01

U Zadru, 5. listopada 2021.g.

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE ZADAR

ODRŽANE DANA  29.  rujna 2021.g . s početkom u 19. 00 h

 

Nazočni članovi Školskog odbora:

 1. LIDIJA LAZANJA (predsjednik školskog odbora)
 2. IRENA RUKAVINA
 3. NENAD PEPIĆ
 4. IVANA ŽUPAN
 5. MARIJANA SENKIĆ KLAPAN
 6. NORMA MIOČIĆ

Ostali nazočni:

 1. DRAŽEN ADŽIĆ (ravnatelj škole)
 2. JELENA ATELJ (tajnik škole, zapisničar)

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći    Dnevni  red:

 

 1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za šk.god. 2020./2021.
 2. Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2021./2022. – donošenje
 3. Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.g. – donošenje
 4. Razno

 

Predsjednica  Školskog odbora Lidija Lazanja utvrdila je  kako je nazočno 6 od 7 članova Školskog odbora, što znači da se mogu donositi pravovaljane Odluke.

Članica Školskog odbora Ivana Jakovac dala je suglasnost na sve točke navedenog dnevnog reda elektronskim putem(u prilogu zapisnika).

 1. Pod točkom jedan  Dnevnog reda članovi Školskog odbora  detaljno su izviješteni  od strane ravnatelja Dražena Adžića  o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za šk.god 2020./2021..

 

 1. Pod točkom dva Dnevnog reda članovima Školskog odbora prezentiran je Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2021./2022.g., koji im je prethodno  poslan elektronskim putem.

    Nakon davanja prijedloga na glasanje koji je raspravljen 6 članova Školskog odbora dalo  je svoju prethodnu suglasnost, dok je jedan član uskratio istu.

 

 1. Pod točkom tri Dnevnog reda članovima Školskog odbora prezentiran je Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.g..

     Nakon davanja prijedloga na glasanje koji je raspravljen jednoglasno je dana prethodna suglasnost.

 

 1. Pod točkom Razno konstruktivno se raspravljalo o svakodnevici Škole i aktualnim pitanjima u prosvjeti.

 

Zapisničar:   

Jelena Atelj

Predsjednik Školskog odbora:

 Lidija Lazanja

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)