Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Zadar, 23. svibnja 2022.

OBAVIJEST ZA UČENIKE 8.ih RAZREDA

i

njihove RODITELJE / SKRBNIKE!

Novo! 

Obavještavamo vas da je 20.5.2022. objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Odluka je dostupna  ovdje  ,ili putem dolje navedenog linka:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html

U nastavku donosimo izvatke iz Odluke s čijim sadržajem se svi učenici 8.ih razreda moraju upoznati:

  1. Naslovni dio Odluke i Opće odredbe Odluke – obratiti pažnju na članak III. – naziv web stranice putem koje se vrše prijave i upisi u srednje školehttps://srednje.e-upisi.hr

 

  1. Tablični prikaz rokova za prijavu i upis u ljetnome i jesenskome upisnom roku redovnih učenika, učenika s teškoćama u razvoju i učenika koji se upisuju u odjele za sportaše;
  1. Tablični prikaz strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. za Zadarsku županiju (u slučaju da se netko od učenika namjerava upisati u srednjoškolski program neke druge županije, onda je potrebno potražiti strukturu razrednih odjela u traženoj županiji unutar tablice „Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.“, koja se u cijelosti nalazi u dodatku Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. na gore navedenoj poveznici).
  1. NN 57/2022 (20.5.2022.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

820

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018. i 98/2019.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/2015., 47/2017. i 39/2022.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

……………………………………………………………………….

2.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka

Datum

Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. 2022.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 1. 7. 2022.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

1. 7. 2022.

Početak prijava redovitih učenika u sustav

23. 5. 2022.

Početak prijava obrazovnih programa

25. 6. 2022.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. 2022.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata (Provodi se u prijavljenoj srednjoj školi!)

Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

Dostavlja se razredniku!  (članci 19., 20., 21. i 22.  Pravilnika  o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole)

1. 7. 2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

29. 6. – 4. 7. 2022.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6. 7. 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka

9. 7. 2022.

SLJEDEĆE RADNJE OBAVLJAJU SE PREMA SREDNJOJ ŠKOLI u koju se učenik upisuje!

 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2022.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2022.

Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

20. 8. 2022.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

24. 8. 2022.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2022.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23. 8. 2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka

27. 8. 2022.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka

1. 9. 2022.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

XII.

Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u Županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

23. 5. – 6. 6. 2022.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 5. – 6. 6. 2022.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 17. 6. 2022.

Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

26. 5. – 17. 6. 2022.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 6. 2022.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

23. 6. 2022.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

24. 6. 2022.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

25. 6. 2022.

Jesenski upisni rok

 

Opis postupaka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. 8. – 18. 8. 2022.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. 8. – 18. 8. 2022.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. 8. – 18. 8. 2022.

Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

16. 8. – 18. 8. 2022.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

18. 8. 2022.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

19. 8. 2022.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

20. 8. 2022.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

20. 8. 2022.

PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupaka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

23. 5. – 31. 5. 2022.

Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima

1. 6. 2022.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti

2. 6. – 14. 6. 2022.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

14. 6. 2022.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2022.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta

21. 6. 2022.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

21. 6. – 24. 6. 2022.

 

  1. Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u  školskoj godini 2022./2023

I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

 

Program

Šifra
programa

Trajanje

Razrednih odjela

Oznaka za odjel

Učenika

Županija: Zadarska

  

85,00

 

1876

Škola: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar (13-107-518)

  

6,00

 

156

Ekonomist 4 g.

060724

4

2

 

52

Komercijalist 4 g.

060304

4

1

 

26

Poslovni tajnik 4 g.

060504

4

1

 

26

Prodavač IG 3 g.

060923

3

1

 

26

Upravni referent 4 g.

060404

4

1

 

26

Škola: Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)

  

4,00

 

96

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

2

 

48

Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.

320204

4

2

 

48

Škola: Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar (13-107-503)

  

5,00

 

112

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

4

 

88

Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.

320204

4

1

 

24

Škola: Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar (13-107-502)

  

6,00

 

138

Jezična gimnazija 4 g.

320304

4

3

 

66

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

3

 

72

Škola: Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)

  

2,00

 

43

Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.

290002

2

1

 

18

Glazbenik – program srednje škole 4 g.

X290004

4

1

 

25

Škola: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar (13-107-519)

  

9,00

 

194

Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.

070104

4

2

 

44

Konobar 3 g.

071333

3

1

 

24

Kuhar 3 g.

071233

3

2

 

48

Pomoćni konobar – TES 3 g.

075393

3

0,4

A

4

Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.

078193

3

0,6

A

6

Slastičar 3 g.

092533

3

1

 

24

Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.

070204

4

2

 

44

Škola: Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)

  

4,00

 

96

Farmaceutski tehničar 4 g.

240404

4

1

 

24

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.

241004

5

3

 

72

Škola: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)

  

3,00

 

65

Frizer – JMO 3 g.

250353

3

1,4884

C

32

Kozmetičar 4 g.

250204

4

1

 

22

Pediker – JMO 3 g.

250253

3

0,5116

C

11

Škola: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar (13-107-515)

  

5,00

 

104

Agroturistički tehničar 4 g.

330404

4

0,5

A

11

Mesar IG 3 g.

091403

3

0,3571

E

10

Pekar IG 3 g.

091203

3

0,3214

E

9

Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.

080504

4

0,5

A

11

Pomoćni cvjećar – TES 3 g.

088493

3

0,5

D

5

Pomoćni pekar – TES 3 g.

098193

3

0,5

D

5

Tehničar nutricionist 4 g.

090304

4

1

 

22

Veterinarski tehničar 4 g.

100104

4

1

 

22

Vrtlar IG 3 g.

081303

3

0,3214

E

9

Škola: Pomorska škola Zadar (13-107-506)

  

4,00

 

88

Pomorski nautičar 4 g.

160904

4

2

 

44

Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.

011704

4

2

 

44

Škola: Prirodoslovno-grafička škola, Zadar (13-107-514)

  

3,00

 

66

Ekološki tehničar 4 g.

330724

4

1

 

22

Grafički urednik-dizajner 4 g.

210604

4

1

 

20

Medijski tehničar 4 g.

211124

4

0,5

B

12

Web dizajner 4 g.

211224

4

0,5

B

12

Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar (13-107-516)

  

4,00

 

88

Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.

300100-A

4

1

 

22

Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.

300100-B

4

2

 

44

Šivač odjeće 2 g.

225101

2

1

 

22

Škola: Srednja škola Bartula Kašića, Pag (13-063-501)

  

2,00

 

50

Konobar 3 g.

071333

3

0,4167

A

10

Kuhar 3 g.

071233

3

0,5833

A

14

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1

 

26

Škola: Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)

  

4,00

 

92

Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g.

021303

3

0,4167

E

10

Brodomehaničar IG 3 g.

021103

3

0,5833

E

14

Ekonomist 4 g.

060724

4

1

 

20

Konobar DO DO 3 g.

441333

3

0,2692

C

7

Kuhar DO DO 3 g.

441233

3

0,4615

C

12

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1

 

22

Prodavač DON DO 3 g.

440933

3

0,2692

C

7

Škola: Srednja škola Gračac (13-027-527)

  

2,00

 

24

Ekonomist 4 g.

060724

4

1

 

12

Tehničar zaštite prirode 4 g.

330804

4

1

 

12

Škola: Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)

  

5,00

 

108

Automehatroničar – JMO 3 g.

331153

3

0,3636

S

8

CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.

012703

3

0,5

C

11

Ekonomist 4 g.

060724

4

1

 

20

Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.

013653

3

0,3636

S

8

Keramičar-oblagač 3 g.

133633

3

0,5

C

11

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1

 

22

Prodavač – JMO 3 g.

061153

3

0,2727

S

6

Strojarski računalni tehničar 4 g.

015324

4

1

 

22

Škola: Srednja škola Obrovac (13-055-501)

  

3,00

 

42

Ekonomist 4 g.

060724

4

1

 

14

Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.

014853

3

0,5

A

7

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1

 

14

Prodavač – JMO 3 g.

061153

3

0,5

A

7

Škola: Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar (13-107-513)

  

9,00

 

206

Autolimar – JMO 3 g.

014053

3

0,5

A

11

Automehatroničar – JMO 3 g.

331153

3

1,5

A

33

Bravar – JMO 3 g.

014153

3

0,2308

B

6

CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.

012703

3

0,5

D

12

Elektroinstalater – JMO 3 g.

042153

3

0,6667

C

16

Elektromehaničar – JMO 3 g.

042353

3

0,3333

C

8

Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.

014853

3

0,7692

B

20

Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.

260353

3

0,55

E

12

Stolar – JMO 3 g.

121113

3

0,45

E

10

Tehničar cestovnog prometa 4 g.

140324

4

1

 

22

Tehničar za računalstvo 4 g.

041624

4

1

 

20

Telekomunikacijski monter IG 3 g.

041303

3

0,5

D

12

Vozač motornog vozila IG 3 g.

141103

3

1

 

24

Škola: Tehnička škola, Zadar (13-107-512)

  

5,00

 

108

Arhitektonski tehničar 4 g.

131204

4

1

 

22

Strojarski računalni tehničar 4 g.

015324

4

1

 

24

Tehničar za elektroniku 4 g.

041424

4

1

 

20

Tehničar za mehatroniku 4 g.

041524

4

1

 

20

Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.

040914

4

0,5

B

11

Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.

010514

4

0,5

B

11

 

II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programa

Šifra
programa

Trajanje

Razredni odjeli

Oznaka za odjel

Učenici

XIII. Zadarska županija

     

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)

     

Klasična gimnazija 4 g.

320404

4

2,00

 

48

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

1

 

22

Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)

  

3,00

 

70

Ukupno XIII. Zadarska županija

  

3,00

 

70

III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programa

Šifra
programa

Trajanje

Razredni odjeli

Oznaka za odjel

Učenici

XIII. Zadarska županija

     

Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)

     

Opća gimnazija 4 g.

320104

4

2,00

 

40

Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.

320104-S

4

1,00

 

10

Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)

  

3,00

 

50

Ukupno XIII. Zadarska županija

  

3,00

 

50

Također, upućujemo vas na praćenje novosti s informacijama i uputama u vezi upisa u srednje škole na web stranici srednje.e-upisi.hr koje će se od danas (23.05.2022.) redovito objavljivati.  

 

Sve ostale informacije u vezi upisa u srednje škole učenici i roditelji će dobivati od svojih razrednika i od ostalih članova Upisnog povjerenstva škole osobnim pozivom, na roditeljskom sastanku, objavama na web stranici škole, upućivanjem na objave, odluke i ostale pravne akte na mrežnoj stranici „srednje.e-upisi.hr“.

Također, za sva pitanja usmjeravamo vas na vaše razrednike, na stručne suradnike u školi i na ravnatelja škole, koji će vam dati odgovore na vaše upite u vezi upisa u srednju školu.

Najavljujemo detaljnije informacije o postupcima u vezi prijava i upisa u srednje škole koje će roditelji dobiti na roditeljskim sastancima, a učenici na satu razrednika.

Radi boljeg razumijevanja elemenata i kriterija na temelju kojih se obavlja izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole upućujemo učenike i roditelje na pročišćeni tekst Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, koji se nalaze u Prilogu ove obavijesti.

Upisno povjerenstvo škole

PRAVILNIK – NOVO – PROČIŠĆENI TEKST

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)