Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje-Zadar

Asje Petričić 7, 23000 Zadar

KLASA: 035-02/23-01/262

URBROJ: 2198/01-26-23-01

Zadar, 7.  rujna 2023. godine

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15 i 112/18), Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 15/19), Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje-Zadar objavljuje

 

JAVNI POZIV

za najam/zakup termina školske sportske dvorane

Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar

 

1. Predmet natječaja je najam/zakup školskog prostora –školske sportske dvorane (u daljnjem tekstu:   Dvorana).

2. Dvorana se iznajmljuje za sportske aktivnosti i druge programe koji se u istoj mogu provoditi, sukladno Uputama HZJZ

3. Dvorana se daje u najam/zakup od 1. listopada 2023. godine.

4. Dvorana se daje u najam/zakup u sljedećim terminima i to radnim danom (ponedjeljak-petak):

  – ponedjeljak: od 19,30 do 20,30 sati, od 20,30 do 21,30 sati

  – srijeda: od 18,30 do 19, 30,sati od 20,30 do 21,30 sati

  – četvrtak: od 20,00 do 21,00 sati, 21,00 do 22, 00 sati

  – subotom i nedjeljom prema potrebi.

5. Minimalni iznos cijene za najamninu/zakup jednog sata (60) minuta Dvorane iznosi: 150,00 kuna/h.

6. Međusobna prava i obveze između Škole i najmoprimca/zakupoprimca uredit će se Ugovorom.

7. Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

 

    Vlastoručno potpisana ponuda mora sadržavati:

a)     Naziv, punu adresu, OIB, ime i prezime osobe za kontakt i telefonski broj ponuditelja

b)     Vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c)     Željeni termin i trajanje termina

d)  Ponuđeni iznos zakupnine

e)  Dokaz o nepostojanju duga prema državnom proračunu, Gradu Zadru i Školi osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja – prilikom sklapanja Ugovora.

f)  Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svom statusu i pozvati se na pravo prvenstva. Prednost ostvaruju pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz natječaja, te prihvate najveći ponuđeni iznos zakupnine.

8. Ponuditelj treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

a)  dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

b) rješenje nadležnog tijela o obavljanju određene djelatnosti (npr. za Udruge rješenje o   upisu u registar Udruga )

c)  ponudu sa svim  traženim sadržajem (točka 7.),

e) dokazi za ostvarivanje prava prednosti iz toč.7.f.

f)  dokaz o nepostojanju duga pri sklapanju Ugovora

g)  pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju.

 

9. O odabiru ponuda ponuditelji će biti obaviješteni nakon sjednice Školskog odbora.

10. Ponude se dostavljaju na adresu škole u zatvorenoj omotnici: Osnovna Šimuna Kožičića Benje-Zadar, Asje Petričić 7, 23000 Zadar, s naznakom “Natječaj za najam/zakup dvorane – NE OTVARAJ- PONUDA ZA NATJEČAJ.“ Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja. Javni natječaj je objavljen dana 7. rujna 2023. god., na mrežnoj stranici Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje Zadar http://os-skbenje-zd.hr i  traje do 16. rujna 2023. godine.

11. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. U slučaju da na natječaj za isti prostor pristigne više ponuda koje ispunjavaju uvjete iz natječaja, sa istim iznosom ponuđene zakupnine, najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja je pristigla ranije.

12.Škola zadržava pravo poništavanja natječaja ili dijela natječaja, odnosno ne prihvatiti ponudu bez posebnog obrazloženja.

13. Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 20. rujna 2023., u 10,00 h.

 

 

Ravnatelj:

Dražen Adžić, prof.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)