REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

ZADAR/ZADARSKA

OŠ Šimuna Kožičića Benje

KLASA: 602-01/21-01/659

URBROJ: 2198/01-26-21-04

U Zadru, 2. srpnja 2021.g.

Temeljem članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 70. Statuta i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ  Šimuna Kožičića Benje Zadar  ravnatelj Osnovne škole Š.K.Benje  raspisuje

NATJEČAJ

 

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Kuhar/ica – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno )

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisom o radu,  za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • Srednja stručna sprema – uz posjedovanje minimalne stručne osposobljenosti za obavljanje poslova u pripremi jednostavnih jela i slastica
 • završen tečaj higijenskog minimuma (osnovno znanje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica po osnovnom-proširenom programu)
 • najmanje 6 mjeseci rada na poslovima kuhara-ice u osnovnoj školi

Mjesto rada je u sjedištu škole u Asje Petričić 7., a prema potrebi i izvan sjedišta škole.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N. N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za poslove u pripremi jednostavnih jela i slastica
 • potvrda školske ustanove o stažu rada na poslovima kuharice u školi
 • potvrda o završenom-važećem tečaju higijenskog minimuma ne stariji od 6 mjeseci
 • – uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 8 dana od dana objave natječaja,
 • elektronski zapis o ili potvrdu o stažu podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, isti je dužan/na predočiti izvornike ili ovjerene preslike.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja kandidati/kinje mogu ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti u propisanom obliku i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“N.N.” broj: 121/17. i 98/19.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

LINK

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu: Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7, 23 000 Zadar.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Zadru  i mrežnoj stranici Osnovne škole (https://os-skbenje-zd.hr).

Nepravodobne i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati te se ti kandidati ne smatraju kandidatima u natječajnom postupku.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se neće smatrati kandidatom u natječajnom postupku.

Na mrežnoj stranici Škole ( poveznica https://os -skbenje-zd.hr ) pod rubrikom “ Natječaji za radna mjesta“ objavit će se područja, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja te način pozivanja kandidata.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ broj: 42/18).                                                                                     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos na službenim internetskim stranicama Škole.

                                                                                                                       Ravnatelj: 

Dražen Adžić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)