za radno mjestoUčitelj/ica Razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Asje Petričić 7

23000 Zadar

 

KLASA: 112-02/23-01/48

URBROJ: 2198/01-26-23-01

Zadar, 11. listopada 2023. godine  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i  64/20. i 151/22.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje- Zadar  ravnatelj OŠ Šimuna Kožičića Benje – Zadar raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica Razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

 1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 2. Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17, 68/18, 98/19. , 64/20. i 151/22.) te članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20)

 

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106.st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106.st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Kandidati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje Zadar  mogu ostvariti i dodatne bodove, a kako bi dokazali iste potrebno je dostaviti dokaze i to:
 • za ostvareno napredovanje u struci: savjetnik 3 boda, mentor 2 boda,
 • za osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama, kongresima i savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5 potvrda: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod
 • za sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova europske unije- najmanje 3

               potvrde: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod

 • za ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod

Svi navedeni dodatni bodovi se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova.

Ukoliko kandidat u natječajnoj prijavi ne dostavi navedene dokaze neće ostvariti dodatne bodove.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje-Zadar koji je dostupan na web stranici Škole, https://os-skbenje-zd.hr

Na mrežnoj stranice Škole https://os-skbenje-zd.hr objaviti će se područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „Za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje-Zadar, Asje Petričić 7, 23 000 Zadar.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka(Narodne novine br. 42/18.).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na  mrežnoj stranici Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar https://os-skbenje-zd.hr u roku 15 dana od dana donošenja  odluke o izboru kandidata. 

 

Ravnatelj:

Dražen Adžić, prof.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)