OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Asje Petričić 7

23000 Zadar

 

KLASA: 112-02/23-01/57

URBROJ: 2198/01-26-23-01

Zadar, 8. studenoga 2023. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i  64/20. i 151/22.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje- Zadar  ravnatelj OŠ Šimuna Kožičića Benje – Zadar raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Učitelj/ica matematike – 2 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnika na rad

 

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i to:

 1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 2. Da je završila:

 

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

 – četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

 

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla

pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Kandidati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje Zadar  mogu ostvariti i dodatne bodove, a kako bi dokazali iste potrebno je dostaviti dokaze i to:
 • za ostvareno napredovanje u struci: savjetnik 3 boda, mentor 2 boda,
 • za osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama, kongresima i savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5 potvrda: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod
 • za sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova europske unije- najmanje 3 potvrde: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod
 • za ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod

Svi navedeni dodatni bodovi se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova.

Ukoliko kandidat u natječajnoj prijavi ne dostavi navedene dokaze neće ostvariti dodatne bodove.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje-Zadar koji je dostupan na web stranici Škole, https://os-skbenje-zd.hr

Na mrežnoj stranice Škole https://os-skbenje-zd.hr objaviti će se područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „Za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje-Zadar, Asje Petričić 7, 23 000 Zadar.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka, u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18 ).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na  mrežnoj stranici Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar https://os-skbenje-zd.hr u roku 15 dana od dana donošenja  odluke o izboru kandidata. 

 

Ravnatelj:

Dražen Adžić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)