O.Š. Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23 000 Zadar

E-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hr

 

KLASA: 112-02/23-01/05

URBROJ: 2198/01-26-23-01

 

U Zadru, 13. ožujka 2023.godine

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje, odredbi Pravilnika o radu i članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

KUHAR/ICA

 

1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno  radno vrijeme od 40 sati tjedno

 

Uvjeti :

sukladno Pravilniku o radu OŠ Šimuna Kožičića Benje:

-završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar

– završen tečaj higijenskog minimuma i

-vozačka dozvola B kategorije.

 

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati, i u njoj navesti adresu odnosno e- mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.

 Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti (dovoljne su neovjerene preslike) :

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od 90 dana,
  4. dokaz o državljanstvu
  5. dokaz o završenom tečaju higijenskog minimuma (izuzetak osobe iz čl. 3. Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane NN 116/2018.)
  6. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  7. presliku vozačke dozvole B kategorije

 

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje koji je dostupan na web stranici Škole pod rubrikom „Dokumenti i akti“ poveznica https://os-skbenje-zd.hr

 

Na mrežnoj stranice Škole – pod rubrikom „Oglasna ploča-Natječaji“ poveznica https://os-skbenje-zd.hr  će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.  Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici .

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu na natječaj priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti neposredno ili poštom na adresu OŠ Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7, 23 000 Zadar. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem mrežne stranice Škole ( https://os-skbenje-zd.hr) pod rubrikom „Natječaji“, a iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja i preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. .

 

Ravnatelj:

Dražen Adžić, prof.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)