Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje – Zadar

Asje Petričić 7, Zadar

 

KLASA: 035-02/22-01/170

URBROJ:2198/01-26-22-01

Zadar, 7. studenoga 2022.

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15 i 112/18), Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 15/19), te Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup prostora i opreme Škole od 3. studenoga 2022. godine, Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje – Zadar dana 7. studenoga 2022. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup prostora i opreme škole

 

 1. Natječajem se daje u najam/zakup školskog prostora-školske sportske dvorane (u daljnjem tekstu: Dvorana).
 2. Dvorana se iznajmljuje za sportske aktivnosti i druge programe koji se mogu provoditi u prostoru. Klasične učionice iznajmljuju se za  teorijsku nastavu i edukacije.
 3. Športske dvorane daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, s mogućnošću raskida Ugovora prije od strane obiju strana. Klasične učionice iznajmljuje se prema potrebi.
 4. Dvorana se daje u zakup u sljedećim terminima i to radnim danom (od ponedjeljka do petka):

 

 – ponedjeljak: od 20:15 do 22:00

 – utorak: od 19:15 do 20:15

 – srijeda: od 20:15 do 22:00

 – četvrtak: od 18:20 do 19:20, od 20:30 do 22: 00

 – petak: od 21:00 do 22:00

  – subotom i nedjeljom prema potrebi

 Klasične učionice iznajmljuje se kada u njima nema redovite nastave.

 1. Minimalni iznos cijene za zakup jednog sata (60) minuta dvorane iznosi: 150,00  kn/h

– klasične učionice za nastavu    ….. 60,00 kn/h

– informatičke i multimedijalne učionice s opremom…..200,00 kn/h

– za nogometna asfaltna igrališta ……60,00 kn/h

 

 1. Međusobna prava i obveze između Škole i najmoprimca/zakupoprimca uredit će se Ugovorom.

 

 1. Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
 2. Vlastoručno potpisana ponuda mora sadržavati:
 3. a) Naziv, punu adresu, OIB, ime i prezime osobe za kontakt i telefonski broj ponuditelja
 4. b) Vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru
 5. c) Željeni termin i trajanje termina
 6. d) Ponuđeni iznos zakupnine
 7. e) Dokaz o nepostojanju duga prema državnom proračunu, Gradu Zadru i Školi osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanjaprilikom sklapanja Ugovora.
 8. f) Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svom statusu i pozvati se na pravo prvenstva. Prednost ostvaruju pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz natječaja, te prihvate najveći ponuđeni iznos zakupnine.
 9. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. U slučaju da na natječaj za isti prostor pristigne više ponuda koje ispunjavaju uvjete iz natječaja, sa istim iznosom ponuđene zakupnine, najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja je pristigla ranije.
 10. Ponuditelj treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
 11. a) dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 12. b) rješenje nadležnog tijela o obavljanju određene djelatnosti (npr. za Udruge rješenje o upisu u registar Udruga )
 13. c) ponudu sa svim traženim sadržajem (točka 7.),
 14. d) dokazi za ostvarivanje prava prednosti iz( toč.7.e.)
 15. e) dokaz o nepostojanju duga pri sklapanju Ugovora
 16. f) pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju.
 17. Škola zadržava pravo poništavanja natječaja ili dijela natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.
 18. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja. Javni natječaj je objavljen dana 7. studenoga 2022. god., na mrežnoj stranici Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje – Zadar http://os-skbenje-zd.hr i traje do 15. studenoga 2022. godine.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 21. studenoga 2022. u 13,00 sati u prostorijama Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje – Zadar i istom mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 1. O odabiru ponuda ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana po donošenju Odluke o odabiru.
 2. Pisane ponude se dostavljaju poštom ili neposredno predaju na adresi Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje – Zadar, Asje Petričić 7, 23 000 Zadar u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.
 3. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu Zadru i Školi osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

 Ravnatelj   

Dražen Adžić, prof.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)