OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Asje Petričić 7

Klasa: 035-02/23-01/202

Urbroj: 2198/01-26-23-01

Zadar,  13. lipnja 2023.g.

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN broj 125/11, 64/15 i 112/18) , Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 15/19), te  Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup prostora i opreme Škole od  25. svibnja 2023.g. ., OŠ Šimuna Kožičića Benje  Zadar dana 13. lipnja 2023.godine raspisuje:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup otvorenog prostora za postavljanje kioska i slične namjene i klasičnih učionica

                                     

1.Natječajem se daje u zakup otvoreni prostor za postavljanje kioska i slične namjene, bez uračunatih režijskih troškova

2. Natječajem se daje u zakup klasična učionica.

    Klasične učionice iznajmljuje se prema potrebi.

    Klasična učionica iznajmljuje se kada u njima nema redovite nastave.

3. Minimalni iznos cijene za najamninu/zakup otvorenog prostora za postavljanje kioska i slične namjene, bez uračunatih režijskih troškova iznosi: …..150, 00 mjesečno po m2

4. Minimalni iznos cijene za najamninu/zakup:

4.1. klasične učionice za nastavu iznosi: ….40,00 kn po satu

4.2. informatičke i multimedijalne učionice s opremom…200,00 kn po satu

5. Međusobna prava i obveze između Škole i ponuđača uredit će se Ugovorom.

6. Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

7. Vlastoručno potpisana ponuda mora sadržavati:

a)  Naziv, punu adresu, OIB, ime i prezime osobe za kontakt i telefonski broj ponuditelja

b)  Vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c)  Željeni termin i trajanje termina

d)  Ponuđeni iznos zakupnine

e)  Dokaz o nepostojanju duga prema državnom proračunu, Gradu Zadru i Školi osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja – prilikom sklapanja Ugovora.

f)  Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svom statusu i pozvati se na pravo prvenstva. Prednost ostvaruju pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz natječaja, te prihvate najveći ponuđeni iznos zakupnine.

8.Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

9.Ponuditelj treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

a)  dokaz o državljanstvu ( presliku osobne iskaznice ili domovnice)

b) rješenje nadležnog tijela o obavljanju određene djelatnosti (npr. za Udruge rješenje o upisu u registar Udruga )

c)  ponudu sa svim  traženim sadržajem

d) dokazi za ostvarivanje prava prednosti iz toč.7,f.

e)  dokaz o nepostojanju duga pri sklapanju Ugovora

f)  pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju.

10.Škola zadržava pravo poništavanja natječaja ili dijela natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

11. Javni natječaj je objavljen dana  13. lipnja 2023.god., na mrežnoj stranici OŠ Šimuna Kožičića Benje, www.os-skbenje-zd.skole.hr  i  traje do 21. lipnja 2023. godine.

12. Otvaranje ponuda obavit će se dana 26. lipnja 2023.g. u  11,00 sati u prostorijama OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

13. O odabiru ponuda ponuditelji će biti obaviješteni u roku od tri (3) dana po donošenju Odluke o odabiru.

14. Ponude se dostavljaju na adresu škole: OŠ Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7., 23000 Zadar, s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.“

 

Ravnatelj :

Dražen Adžić, prof.  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)