REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

 tel. 023/331 177

Klasa: 602-01/21-01/661

Ur.broj:2198/01-26-21-01

U Zadru, 5. srpnja 2021. godine

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 100-01/20-01/00005, URBROJ: 533-05-21-0005, od 07. travnja 2021.) u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

  1. mag. psihologije/dipl.psiholog, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (40 sati tjedno).

Uvjete za prijavu na ovaj natječaj ostvaruje:

  • nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava
  • i ima odgovarajuću struku prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 06/19.), za obavljanje poslova radnog mjesta stručni suradnik psiholog

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi su propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nepostojanje istih se dokazuje prilaganjem uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana.

Područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata će biti objavljeni na web stranici škole https://os-skbenje-zd.hr

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je objavljen 5.07. 2021. g., a rok za dostavu prijave je 13.07.2021. g. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

LINK

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti vrednovanju odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje.

Za kandidata koji ne pristupi postupku vrednovanja smatra se da je odustao od natječaja. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj“:

Osnovna škola Šimuna     Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23000 Zadar  

(za natječaj)

Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnatelj:

Dražen Adžić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)