O.Š. Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7 ,

23 000 Zadar

E-mail:ured@os-skbenje-zd.skole.hr

Klasa:112-02/23-01/4

Ur. broj:2198/01-26-23-01

U Zadru, 27. veljače 2023.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17 i 68/18,

98/19 i 64/20 ) i članka 5. Pravilnika o radu Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje ravnatelj Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7, Zadar raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. SPREMAČICA ŠKOLE

– jedan izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

UVJETI:

Prema Pravilniku o radu Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje

–      Uvjet za spremačicu je završena osnovna škola.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati, i u njoj navesti adresu odnosno e- mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.

Potrebni dokumenti:

životopis, kopija svjedodžbe, kopija domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 90

dana), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani u skladu s odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje koji je dostupan na web stranici Škole poveznica:https://os-skbenje-zd.hr

Na mrežnoj stranice Škole – poveznica https://os-skbenje-zd.hr će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i

zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) koji su dostupni na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) u prijavi na natječaj dužne su pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) koji su dostupni na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti neposredno ili poštom na adresu OŠ Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7, 23 000 Zadar.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (https://os-skbenje-zd.hr).

Ravnatelj škole:

Dražen Adžić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)